با هر چیز مقابله کنید ایستادگی می کند

 

ای کسانی که ایمان آورده اید!

کاری به کار کسانی که ایمان نیاورده اند نداشته باشید!
 
با هر چیز مقابله کنید ایستادگی می کند

 بهشت آنجاست که آزاری نباشد

کسی را با کسی کاری نباشد

 

 آیا با دیگران آنطور رفتار می کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند؟

 

میشه همه چیرو به حال اولش برگردوند.. بهاش زمان و صبره

 دنیا و دیگران را به زور تغییر نده ، دنیای خودت را بساز

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید