بهترین مطالعه

 

بهترین مطالعه

1.از خود سؤال کنید که چرا تحصیل می کنید.

2.اجازه ندهید دیگران در تحصیلات شما تصمیم گیرنده باشند.

3.برنامه ی کاری خود را تنظیم کنید.

4.خود را ارزیابی کنید.

5.برای خود معیار ارزیابی تعیین کنید.

6.اهداف خود را مشخص کنید.

7.منابع آموزشی خود را بیابید.

8.از تمام انتقادها تا حد ممکن استفاده کنید.

9.به طور مرتب برنامه های خود را با شرایط سازگار سازید.

10.فعالیت تحصیلی را متعلق به خود بدانید.

11. تمام اطلاعات ممکن را جمع آوری کنید و بخوانید.

12.توان تحصیلی خود را تجزیه و تحلیل کنید.

13.نقطه ضعفهای خود را بررسی کنید.

14.در صدد فرصتهای خوب باشید.

15.موانع را پیش بینی کنید.

16.به کارهایی که در حال حاضر قادر به انجامشان هستید بپردازید.

17.پیشاپیش برنامه درسی خود را آماده کنید.

18.مثبت فکر کنید.

19.انتظار تغییر و تردید را داشته باشید.

20.قبول کنید که خبر بد وجود ندارد.

21.منتظر نشوید تا دیگران به شما بگویند.

22.خود تعیین کننده ی معیارهای خود باشید.

23.خود را بادیگران مقایسه کنید.

24.کارهایی را که توان انجامشان را دارید تکرار و تمرین کنید.

25.به دنبال کارهایی باشید که هنوز قادر به اجامشان نیستید.

26.به دنبال مطالبی بگردید که فراموششان کرده اید.

27.مصمم باشد تا غرق نشوید.

28.در مطالعات خود تنوع ایجاد کنید.

29.از مختصر ساعات اضافی استفاده کنید.

30.کاری همیشه با خود همراه داشته باشید که همه جا بتوانید انجام دهید.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید