برای خودم می نویسم این جا محلی برای بلند بلند فکر کردنم بود

برای خودم می نویسم این جا محلی برای بلند بلند فکر کردنم بود. اما ...

برای با مردم بودن باید بلند بلند فکر نکنی، چون متفاوت می شی ، چون همه با هم مثل اثر انگشتها متفاوتیم.. 

و تنها می شی. ،

بگو بخند،

هم دلی، شادی و خوبی نقطه مشترک همه انسانهاست

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید