حکایت « میکل آنژ » و فرشته

 

حکایت « میکل آنژ » و فرشته :

روزی میکل آنژباکمک عده ای سنگ سیاه بزرگی را بر رویزمین می غلطاند تابه طرف منزل خود ببرد . یکی از دوستانمیکل آنژنزدیک اوآمد وپرسید:  با این سنگ سیاه چه می‌کنی؟ «میکل آنژ گفت» : فرشته ای درون او اسیر است که می خواهماو را نجات دهم «دوست میکل آنژ» با ناباوری از او خداحافظیکرد و رفت. چند ماه بعد, دوست میکل آنژبه مهمانی او آمد ومجسمه ی سنگی فرشته بسیار زیبایی رادراتاق او دید. با حیرتو تحسین از میکل آنژ پرسید:    این مجسمه چقدر زیباست از کجاآورده ای؟«میکلآنژ گفت»: از درون همان سنگ سیاهدرآوردم  بی شک در همسایگی ومجاورت این انسانهای معطر ومتبرک روح و جسممان دارای فیلترهایینامریی می شوند. بدون آن که خودمان بفهمیم و برای آن کهفرشته درونمان راتجسم بخشند, برای وجودمان فیلتر میگذارند:

 

یک فیلتر برای ذهنمانکه به هرچیزی نیندیشیم!

یک فیلتر برای چشمانمان که هرچیزی را نبینیم!

یک فیلتر برای گوشمان که هر سخنی را نشنویم !

یک فیلتر برای زبانمان که هرسخنی را بدون تاملوتفکرنگوییم!

یک فیلتر برای دلمان که هرکسی را رخصت ورود به آنندهیم!

یک فیلتر برای روحمان که انسانی دگر اندیش باشیم !

 این را که بارها خوندم و شنیدم اما این داستان به خاطر قسمت آخرش که خیلی خوب بود از وبلاگ

 

http://www.azamgoli.mihanblog.com

 

 

متشکرم

 

/ 0 نظر / 8 بازدید