انگار عادت کرده ایم به عادت کردن!

 

 

انگار عادت کرده ایم به عادت کردن!
 

 

دیگر وقتش شده بود گنجشک کوچک باید پرواز کردن را شروع می کرد.

آسمان را دیده بود اما مزه پرواز را در آن نچشیده بود.

گنجشک کوچک پرسید:پرواز کردن یعنی چه؟چطوری است؟

گنجشک پدر بادی به غبقب انداخت و گفت:پرواز یعنی همین که بال هایت را باز کنی و در هوا معلق شوی همین!

گنجشک دیگری از بالای سرش پرواز کرد.پرسید:پرواز کردن یعنی چه؟

جواب شنید:یعنی همین کاری که من میکنم.اصلا یعنی چه که پرواز یعنی چه!

گنجشک راضی نشد.بدون اینکه جواب درستی بگیرد پرواز کرد!

سال ها بعد گنجشک کوچکی از او همین سوال را کرد و او حتی یادش نبود که روزی از گنجشک پدر پرسیده بود:پرواز کردن یعنی چه؟

گنجشک وقتی در آسمان پرواز می کند مزه پرواز را نمی چشد چون برایش عادت شده.

فقط اگر مثل گنجشک پرشکسته ای دستمان از دارایی هایمان کوتاه شد معنی پرواز کردن در آسمان خوشی ها را هر لحظه با تمام وجود درک خواهیم کرد.

و ما موقع سلامتی,لذت سلامتی را.....

         وقت بی نیازی,مزه بی نیازی را.....

            هنگام فرصت داشتن,قدر فرصت ها را.....

                 و هنگام محبت و عشق ورزی اطرافیان,قدر محبت آنها را نمی دانیم!!!

                          انگار عادت کرده ایم به عادت کردن!

ما همین الان خیلی نعمتها داریم که احساسش نمی کنیم. وقتی دستمان از آن کوتاه شد، قدرش و نیازش را احساس می کنیم.

بیا همین الان به داشته هایت فکر کن، و شکر بخشنده مهربان

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید