جرﺃت و جسارت

 

ناپلئون می گوید:" برای مهار آتش باید به آن نزدیک شد."    

برای حل هر مسئله ای باید به طرف آن برویم  و با آن در تماس باشیم . فرار کردن و دوری گزیدن راه حل مسئله نیست . "چند وقت پیش در خانه یکی ازبستگان اتفاقی افتاده بود که آموزنده است و به نظرم اسباب هرکاری را نیزخدا مهیا می کند وراه انجام آن را برایمان بازمی گذارد وما کافی است که اراده و جرﺃت  کافی داشته باشیم و عمل کنیم. قضیه ازاین قرار است که عروس خانواده فامیل ما جهت سرکشی به خانه پدری می رود ونوزاد خودرا هم می برد . اتاق عروس دو در دارد که یکی به داخل حیاط بازمی شود و دیگری داخل خانه مادر شوهر و معمولا عروس خانم موقع بیرون رفتن در داخلی را بازمی گذارد اما در طرف حیاط را قفل     می کند اما این بار کاملا اتفاقی این در را نیز بازمی گذارد و می رود . مادر شوهر وپسر کوچکش داخل حیاط مشغول شستن موکت بوده اند که ناگهان متوجه می شوند بخاری داخل اتاق عروس آتش گرفته .فورا״ با پسرش بخاری  آتش گرفته را می گیرند و ازدرطرف حیاط بیرون می برند وبه داخل حیاط پرت می کنند . و ازیک آتش سوزی گسترده و خطرناک پیشگیری می کنند و چون به علت شستن موکت لباس هایشان خیس بوده فقط اندکی انگشتان مادر شوهر می سوزد. حال اگر به عمق قضیه  فکر کنیم در می یابیم که بازماندن دری که معمولا بسته بوده و  شستن موکت همان راه هایی هستند که خدا برای ما آدم ها باز می گذارد. و   جرﺃت وجسارت زن و پسرش ازوقوع حادثه ای بزرگ جلوگیری می کند.

 

بیاموزیم که" جرﺃت و جسارت" یکی از وسایل موفقیت است.

/ 0 نظر / 3 بازدید