این دنیا هم یکی دو ساعته در مقابل تمام آخرت... جرزنی دیگه چیه.

 

بازی رو دیدی یکی دو ساعته در مقابل تمام زندگی ...

این دنیا هم یکی دو ساعته در مقابل تمام عبدیت و آخرت...

مثال این دنیا به آخرت مثل یه حلقه در بیابان مثال قرآنی

بعضی ها تو این بازیه یکی دو ساعته هم جرزنی می کنند هم عصاب ...

 

ارزش داره .. بهانه بازی لذت بردن و دوستیه.. جرزنی دیگه چیه.  

 

/ 0 نظر / 4 بازدید