اولین روز بارانی

 

اولین روز بارانی را به خاطر داری غافلگیر شدیم چتر نداشتیم خندیدیم ،دویدیم و به شالاپ شولوپ های گل آلود ،عشق ورزیدیم

دومین روز بارانی چطور؟پیش بینی اش را کرده بودی چتر آورده بودی و من غافلگیر شدم سعی میکردی من خیس نشوم و شانه سمت چپ تو کاملا خیس شده بود

سومین روز چطور؟گفتی سرت درد میکند و حوصله نداری سرما بخوری چتر را کامل بالای سر خودت گرفتی و شانه راست من خیس شد و و و ....

چند روز پیش را چطور؟؟که با یک چتر اضافه آمدی و مجبور بودیم برای اینکه پینهای چتر توی چشممان نرود دو قدم دورتر راه برویم فردا دیگر برای قدم زدن نمی آیم تنها برو دکتر شریعتی{-3-}

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید