چرا نگرانی؟؟؟

 

چرا نگرانی؟؟؟

چرا بی سبب نگرانی؟
از که بی دلیل میترسی؟
که میتواند تو را بکشد؟
روح نه زاده شده ونه میمیرد.
هر چه اتفاق افتاده خوبی بوده و هر چه اتفاق می افتد برای خوبیست.
و هر چه اتفاق خواهد افتاد دلیلش  فقط خوبیست

.

تو هیچ نیازی به پشیمانی از گذشته نداری
و هیچ نیازی به نگرانی برای آینده نداری
حال در حال اتفاق افتادن است
چه چیزی را از دست داده ای که به خاطرش گریانی؟
چه چیز با خود آورده بودی که فکر میکنی از دست داده ای؟

.

چه چیز به وجود آوردی که فکر میکنی از بین رفته؟
تو هیچ با خود نیاوردی
هر چه داری از اینجا بدست آورده ای
هر چه گرفتی از اینجاست
هر چه گرفتی از خدا گرفتی
و هر چه دادی به او دادی
تو دست خالی آمدی و دست خالی اینجا را ترک میگویی

.

هر آنچه امروز از برای توست
دیروز به دیگری تعلق داشته و
روز بعد به دیگری تعلق پیدا خواهد کرد
 تو به اشتباه از اندیشه ای لذت میبری که از برای توست
این خوشحالی دروغینیست که سبب غصه های توست


/ 0 نظر / 3 بازدید