ما دائم در یک گفتگوی درونی هستیم

indeed   به راستی

created    آفریده

human    انسان

whisperings   وسوسه

soul            روح

closer           نزدیکتر

jugular          زیرگلویی،

vein            ورید، سیاهرگ

/ 1 نظر / 3 بازدید
سرگردان

من داشتم دنبال یه ذکر خاص میگشتم در رابطه با خاموش کردن گقتگوی درون... اگه بتونین یه ذکر خاصی جهت خاموش کردن گفتگوی درون برای من پیدا کنید ممنونتون میشم