ساده

می گویند

ساده که باشی ...

زود حل می شود

می روند سراغ مسئله بعد..

یا نه

ساده که باشی...

به سادگی سوء استفاده می شوی

/ 0 نظر / 5 بازدید