توصیه های خداوند به حضرت موسی (ع)

خداوند موسی را  خطاب کرد
که ...
مراقب باش

این چهار توصیه را رعایت کنی
.

 

1...تانفهمیدی که گناهانت را
بخشیده ام مشغول اظهار عیب دیگران مشو ..

2...تا نفهمیدی که خزائن وثروت من
تمام شده غم روزی مخور ...

3...تا نفهمیدی که قدرت من زایل
شده به غیر من امیدوار مباش .

4...تا هنگامیکه یقین پیدا نکردی
شیطان مرده است .

از مکر وحیله او خودرا در امان
نبین .


/ 0 نظر / 4 بازدید