خدا چاره من

 

 

 

آن را که تویی چاره بیچاره نخواهد شد.

 

خدا چاره من

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
نجمه

[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]