می پنداری جسم کوچکی هستی

 

بیرون ز تو نیست آن چه در عالم هست

از خود به طلب هر آنچه خواهی

که توی

آیا چنین میپنداری که تو جسم کوچکی هستی و حال جهان بزرگی در تو نهفته است..... حضرت علی (ع)

 تو هستی و خدا

تو هستی و کائینات

تو هستی و خودت

تو می خواهی باشی یا نباشی

نگران نباش اگر در مسیرت مثل گل ته فاضلابه

یا

گل باغ ملکوت

توانستی تشکر کن که می تونی این شعور کائنات توست

اگر شکستت ، حقت ، بازی، ظلم ، ....

جواب ندی بردی که کائینات پاسخ گوی اوست و تو

اون دو فرشته دو شانه،سمت راست و چپت، خوب و بدت رو می نویسند

یه فرشته هست همیشه در کنار ماست

فرشته محافظ، پیامبر درونت ، وجدان، کائنات (قوانین آفرینش)، هم در توست و .........

 

به خوبیها فکر کن

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
آزاد

چه بگویم؟ سخنی نیست می وزد از سر امید، نسیمی؛ لیک تا زمزمه ای ساز کند در همه خلوت صحرا به رهش نارونی نیست چه بگویم؟ سخنی نیست *** پشت درهای فرو بسته شب از دشنه و دشمن پر به کنج اندیشی خاموش نشسته ست بام ها زیرفشار شب کج، کوچه از آمدو رفت شب بد چشم سمج خسته ست *** چه بگویم ؟ سخنی نیست در همه خلوت این شهر،آوا جز زموشی که دراند کفنی نیست وندر این ظلمت جا جزسیا نوحه شو مرده زنی نیست ورنسیمی جنبد به رهش نجوا را نارونی نیست چه بگویم؟ سخنی نیست... سروده احمد شاملو چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com