عشق و علاقه + تمرکز + توکل

 

خدایا اگر جای من بودی چکار می کردی

 

خدایا اگر جای من بودی چکار می کردی، سوال حضرت موسی از خدا بود.

ندا آمد: به بنده ها خدمت می کردم.

 

 خدایا خودت دلت بگیره چکار می کنی

سلام

مهربانی

لبخند

عشق و علاقه + تمرکز + توکل

مهربانی، صبر

کلید یا شاه کلید

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید