خوشبختی یعنی

دیدن خوشی در میان هم همه یعنی خوشبختی

دیدن خوبی در میان دغدغه

خوشبختی یعنی فقط شنیدن جیک جیک یه گنجشک از بین صدای جیغ بچه همسایه راستی، دعوای زن و شوهر همسایه چپی، ساختمون سازی همسایه پشتی، بوق ممتمد ماشین های گیر کرده تو خبابون اصلی و هوارهای وانتی هندونه فروش!  

/ 0 نظر / 5 بازدید