راه کم گذر

 

راه کم گذر

دو جاده جنگلی از هم جدا می شدند

و متاسفانه گذر از هر دو ممکن بود

در مقام رهگذر مدتها ایستادم

تا در حد ممکن ببینم این دو در کجا منشعب می شوند

آنگاه به راهی دیگر به همان زیبایی نگاه کردم

و شاید بتوان گفت که این راه بهتر بود

زیرا علف با پوشش سبزش منظره دلنشینی را بوجود آورده بود

در آن صبح، برگها بطور یکنواخت بر روی هر دو مسیر آرام گرفته بودند که نشان می داد هنوز کسی بر روی آنها قدم نگذاشته است

آه، من اولی را برای روزی دیگر نگاه داشتم

گرچه می دانستم که چگونه یک راه به راهی دیگر منتهی می شود

و تردید داشتم که می توانم از آن باز گردم

من با آه و حسرت از این مطلب یاد خواهم کرد

در جایی که قرنها و فرسنگها با اینجا فاصله دارد

دو جاده جنگلی از هم جدا می شدند، و من...

من جاده ای را که کم گذر بود برگزیدم

و تمام تفاوت ها ناشی از این انتخاب بود.

رابرت فراست (1963-1874)، که دارنده جوایز ادبی متعدد است به خاطر توصیف شعر گونه اش از مناظر روستایی و روح انسان شهرت دارد

Robert Frost (1874–1963).  Mountain Interval.  1920.
 
The Road Not Taken
 
 
TWO roads diverged in a yellow wood,   
And sorry I could not travel both   
And be one traveler, long I stood   
And looked down one as far as I could   
          To where it bent in the undergrowth;            

Then took the other, as just as fair,   
And having perhaps the better claim,   
Because it was grassy and wanted wear;   
Though as for that the passing there   
          Had worn them really about the same,            
 
And both that morning equally lay   
In leaves no step had trodden black.   
Oh, I kept the first for another day!   
Yet knowing how way leads on to way,   
         I doubted if I should ever come back. 

I shall be telling this with a sigh   
Somewhere ages and ages hence:   
Two roads diverged in a wood, and I   
 I took the one less traveled by,   
            And that has made all the difference.             

 منبع:

دایر، وین. 1387. اندیشه های ماندگار، تحلیل افکار پیشوایان و فرزانگان عالم. ترجمه محمدرضا آل یاسین. انتشارات هامون. صفحات 16 – 15

/ 0 نظر / 36 بازدید