رویای موفقیت

 

رویای موفقیت

بیشترما یاد گرفته ایم که مدام در پی چیز بعدی و بعدی و بعدی باشیم و خود رامتقاعد کرده ایم که شادی ما فقط در مقصد مطلوبمان قرار دارد. خودمان را درچرخه پایان ناپذیر خواستن و انتظار کشیدن گرفتار کرده ایم.

وقتیبرای خوشحال بودن و برای تجربه خوشی و نشاط و موفقیت در انتظار " آن روزکه ..." هستیم ، در توهمی زندگی میکنیم که موجب دلمردگی ما شده است و توانلذت بردن از زندگی کنونی را از ما میگیرد.

رؤیاهابا رنگها و مزه های مختلف به سراغمان میآیند و بیشتر اوقات ما آنها را باهدف اشتباه میگیریم. "وقتی که عاقبت به ... برسم". "همین که این دوره ی... بگذرد، رژیم میگیرم و به سلامتی ام توجه میکنم" و... این طرز فکر مارادچار خشم و ناتوانی و نارضایتی مداوم میکند.
رؤیاهایمان سالهای پیاپی فریبمان میدهد و چشمانمان را می بندد و ما را در انجام تغییراتی که میخواهیم ناتوان میکند.

فقطزمانی نیروی متعالی کردن زندگیمان را در اختیار خواهیم گرفت که رؤیاهاییکه ما را در آرزوی و انتظار تغییر وضعیت نگاه داشته اند آشکار کنیم.

از شما می خواهم که خوب نگاه کنید و ببینید منتظر چه هستید. کدام رؤیای "یک روز..." مدام شادی و رضایتتان را به تعویق می اندازد.
وقتیخوشحال خواهم بود که: این مقدار پول در بیاورم، به دانشگاه بروم، شغل خوبیپیدا کنم، به وزن دلخواهم برسم، بدهی هایم را بپردازم.

اگریکی یا بعضی از این عبارات برایتان آشناست احتمالا در رؤیایی گرفتار شدهاید که امکان نشاط و موفقیتی را که شایسته آن هستید از شما میگیرد.

برایآنکه فراسوی رؤیاهایتان بروید و واقعا زندگی رؤیایی خود را بیافرینید بایدآنچیزی را که واقعا به دنبالش هستید آشکار کنید و ببینید که وقتی سرانجامبه آرزوی خود برسید چه احساسی خواهید داشت.

اگردر آرزوی شهرت هستید میخواهم بگویم که در واقع شما به دنبال شهرت نیستیدبلکه خواهان احساسی هستید که فکر میکنید شهرت به شما میدهد. با جواب دادنبه این سؤال که "وقتی بینهایت مشهور شوم چه احساسی خواهم داشت؟" متوجهمیشوید که واقعا خواستار چه هستید. شاید احساس ارزشمند بودن ، قدرتمندبودن ، مهم یا خاص بودن برایتان مطلوب است.

بسیاریرا میشناسم که فکر میکنند اگر کمی پول بیشتر ، موفقیت یا شهرت یا هر چیزبیشتر دیگری داشته باشند خوشبختی را پیدا میکنند اما این یک خیال و یکتوهم است!

اماچطور میتوان به شادی دست یافت؟ فقط کافیست که خیالاتمان را تشخیص دهیم  و  از خودمان بپرسیم: اگر این اتفاق رخ دهد چه احساسی به من دست خواهد داد؟بعد روند بخشیدن آن احساس به خودمان را آغاز کنیم و آن گام به راستی زندگیما را متحول میکند.

وقتیمتعهد میشویم که به نیازهایمان رسیدگی کنیم و احساساتی را که آرزو داریمبه خودمان ببخشیم معجزه حقیقی رخ میدهد و می بینیم که هر چیزی را کهآرزومندش هستیم در دسترس ما قرار دارد ، آنگاه خواسته های ما واقعیتیمیشود که میتوان مطالبه اش کرد البته به شرطی که حاضر باشیم کارهای لازمرا انجام دهیم و مسؤلیت نیازهایمان را بپذیریم.


اقدام کنید و خیالات خودتان را بررسی کنید:

شرحیاز زندگی خیالی موردنظرتان را که امیدوارید روزی به آن برسید بنویسید. خیالاتتان را تجزیه و تحلیل کنید تا تشخیص دهید که امیدوارید با تحقق آنهابه چه احساسی دست پیدا کنید. بعد یک کار را مشخص کنید که با انجام دادنشبطور روزانه بتوانید همان احساسی را که دنبالش هستید در خودتان بوجودآورید. البته خودتان را متعهد کنید که صد در صد مسؤل آفرینش احساسمطلوبتان باشید.

برگرفته از : بهترین سال زندگی ( دبی فورد(

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
سید مجید

موفق باشی همه تن ناله و هجران، همه جا چشمۀ جوشان، چه غم از دیدۀ گریان، اگر آن یار بیاید، دل یاران برباید، دیده از غم بگشاید اگه دوست دارید ادامه این نثر موزون رو ببینید به وبلاگ من بیاید

سوسن

خیلی جالب بود واقعا بیشتر ما آدمها این مشکل رو داریم که همش دنبال یه هدف الکی داریم می دویم