راه را نشانم بده

راه را نشانم بده

 

زیباترین شیوه زندگی آدمی!می دانی چیست؟برتر از هر راه و روشی خواست خالق را زیستن.

زیباترین مقام ادمی میدانی! کدام است؟بالاتر از هر مقام وعنوانی بنده خالق بودن.

زیباترین عشق آدمی!می دانی کیست؟محبوبتر از هر معشوقی مهربانتر از هر یاری،عشق خدا را زیستن.

نمی دانی! زندگی تو بر این نداستن گواه است.نمی دانی ومن نیز قادر به فهماندنش نیستم.زیرا که خود نیز نمی دانم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید