وقتی که شوم اسیر غم می آیی

 

تو خوب من، فراتر از فرشته ای

یا امام زمان خدا مراقبت باشد، خدا کند مثل اهل کوفه نباشیم، هزاران نفر که امام حسین (ع) را به یاری طلبیدند ، مقابلش ایستادند.

تقصیر من است تو کم می آیی    وقتی که شوم اسیر غم می آیی

 این جمعه و جمعه های دیگر حرف است   

آدم بشوم تو شنبه هم می آیی

 

قدر غم و سختی را بدان، سخت است غم، اما از لحاظ روانشناسی، شادی جایزه اش همان در خودش هست ، اما غم و سختی، جازه اش بعد از صبر است . و پایان هر سختی آسانی است. شیرین تر از آسانی های دیگر مثل افطار روز روزه داری.

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید