الهی به فضل تو امیدوارم

 

الهی و ربی من لی غیرک

 

الهی با خاطری خسته از اغیار و به فضل تو امیدوار

دست از غیر تو شسته و به انتظار رحمتت نشسته ام

بدهی کریمی ... ندهی حکیمی

الهی احوالم چنانست که میدانی

و اعمالم چنین است که میبینی

نه پای گریز دارم و نه زبان ستیز
/ 1 نظر / 4 بازدید
رَ ـهـآااآ˙´*•.¸¸

مثل پــــرنده ای باشــــــ کـــه به روی شاخه ای سستــــ می خوانـــد شـــــــاخه می لــــرزد ولـــی پـــرنده می خوانــــد چــــون ایــمان دارد که پــــرواز را می دانـــد !! [گل]