خدا دوست دارم

 

خدا دوست دارم

خدا زیباست و زیباییها را دوست دارد.

زیبا فکر کن، تا زیبا شوی.

وقتی بدنبا می آیی دندون ندالی... خوب دندون ندالی بچگونه حرف مزنی..

وقتی پیر میشی باز دندون ندالی... خوب دندون ندالی بچگونه حلف می زنی..

مهربان باش.

خوب خدا..

عبادت درونی

عبادت ذهنی داشته باش..

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
سحر

خدا آن حس زیباست که در تاریکی صحرا ، آنگاه که هراس مرگ میدزدد سکوتت را ، یکی مثل نسیم دشت آرام میگوید کنارت هستم ای تنها .