کاش می شد خدا را بوسید

 

کاش می شد خدا را بوسید.

بگذار تا شیطنت عشق، چشمان تو را به عریانی خویش بگشاید،هرچند آنجا جز رنج و پریشانی نباشد اما کوری را به خاطر آرامش تحمل مکن

 تا انارے
ترکے بر مے داشت؛
دست،
فواره خاهش مےشد...

 

/ 0 نظر / 39 بازدید