رفیق جانیت از جان نگهدار به پایش جان بده تا میتوانی

 

رفیقان ار بدانی بر سه گونند

زبانی اندو جانی اندو نانی

رفیق نانی و نان ده واز در برون کن مدارا کن تو با یار زبانی

رفیق جانیت از جان نگهدار به پایش جان بده تا میتوانی

بعضی وقت ها توی راه یا یک نگاه یا یک سلام ، آرامشی ، تبسمی نصارت می کند که نه رفیق نه هیچی یه رهگذر شاید.. اما باید شناخت در سفر، با گذر زمان ،باید شناخت.. رفیق نه ..

خود را باید شناخت

 

/ 0 نظر / 15 بازدید