می گویند

آن زمان که به شدت احساس تنهایی می کنی،

 مطمئن باش

 که یکی برای دیدنت لحظه شماری می کند

پس چرا ...؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
آشنا

دل به دل راه دارد.