قـــــــدر محبـــتــــو خــــــدا می دونـــه

 

 

 
 

بـا مـا کسـی بمـــونه یـا نمــونه، بخـــونه یا نخــونه،  ما می مونیم، ما می خونیم، قـــــــدر محبـــتــــو خــــــدا می دونـــه،  این دلــه پــاکـمونه، این دلــه پاکـمونه،    

 

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید