حقیقت

 

 

 

 

دنیامانند پژواک اعمال و خواستهای ماست. اگر به جهان بگویی : "سهم منو بده" دنیا مانند پژواکی که از کوه برمی گردد، به تو خواهد گفت: "سهم منوبده ... سهم منو بده ... " و تو در کشمکش با دنیا دچار جنگ اعصاب می شوی. اما اگر به دنیا بگویی : "چه خدمتی برایتان انجام دهم؟" دنیا هم به تو خواهد گفت: "چه خدمتی برایتان انجام دهم؟" هر کس به دیگری زیانی برساند و یا ضربه ای به کسی بزند، بیشترین زیان را خوداز آن خواهد دید، چرا که هرکس در دادگاه عدل الهی در برابر اعمال ناروایخودش مسؤول است. به هر کاری که دست زدید، نیاز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشید، زیرا این شیوه ی زندگی معجزه آفرین است. درستکارترین مردم جهان، بیشترین احترام را بسوی خود جلب شده می بینند، حتی اگر آماج بیشترین بدرفتاریها و بی حرمتیها قرار گیرند.

 

تنها راه تغییر عادتها، تکرار رفتارهای تازه است.  برای آغاز هر تحول در خود، ابتدا منبع تولید ترس و نفرت را در وجود خود شناسایی وریشه کن کنید.از مهم ترین کارهایی که به عنوان یک آدم بزرگ می توانید انجام دهید اینست که گهگاه بهشادمانی دوران کودکی برگردید. اگر مختارید که بین حق به جانب بودن و مهربانی یکی را انتخاب کنید پس "  مهربانی را انتخاب کنید".  دروغ انفجاریست در اعتماد به نفس تو. انتخاب با توست! میتوانی بگوئی: صبح به خیر خدا جان یا بگوئی : خدا به خیر کنه، صبح شده! به دل خود مراجعه کنید و نسبت به تمام کسانی که در گذشته از دست آنها ناراحت شده اید احساس محبت نمایید. هر جا ناراحت شدید اقدام به بخشش و عفو نمایید. عفو و گذشت پایه بیداری معنوی است.اگر شخصیت خود را با فعالیت‌های شغلی خویش می‌سنجید، پس وقتی که کار نمی‌کنید فاقد شخصیت هستید!

 

آنان که به قضاوت زندگی دیگران می نشینند، از این حقیقت غافلند که با صرف نیروی خوددر این زمینه، خویشتن را از آرامش و صفای باطن محروم می کنند. الهی توفیقم ده که بیش از طلب همدردی, همدردی کنم .بیش از آنکه مرا بفهمند, دیگران را درک کنم. پیش از آنکه دوستم بدارند, دوست بدارم. زیرا در عطا کردن است که می ستانیم و در بخشیدن است کهبخشیده می شویم و درمردن است که حیات ابدی می یابیم.عشقم نثار کسی ا ست که با دستپاچگی در جاده‌ها از من سبقت می‌گیرد به کسی که در گوشهٔ خیابان به حالت احتیاجافتاده‌است، کمی پول بیشتری می‌دهم. بین جر و بحثهای مردم در یک سوپر مارکت می‌روم و سعی می‌کنم به آن محیط عشق ببرم. در غالب هزاران راه، هر روز، عبادت معنویم بخشش عشق است و نه اینکه یک مسیحی، کلیمی، بودایی یا مسلمان باشم بلکه سعی می‌کنم شبیه بهمسیح، شبیه بهبودا، شبیه بهموسی، و یا شبیه بهمحمد باشم.

 

منبع : http://hesamghazi.persianblog.ir

/ 0 نظر / 5 بازدید