عید غدیر خم بر شما مبارک

بخون و صفا کن لذت بردی کامنت یا علی مدد یادتون نره 

 

مطلبی واقعا" خواندنی :

تعداد حروف مقطعه در قران 30 تا است:

(الم . الم . المص .الر. الر. الر. المر. الر. الر. کهیعص.طه. طسم . طس . الم.الم . طسم . الم.الم. یس . ص . حم.حم.حم.حم.حم.حم.حم . ق . حمعسق ، ن )

 

حروف مقطعه تکراری را حذف میکنیم؛ 14 حرف زیر باقی می ماند:

( الم . المص . الر . المر . کهیعص . طه . طسم . طس . یس . ص . حم . حمعسق . ق . ن )

 

مجدا حروف تکراری را حذف میکنیم، باز14 حرف زیرباقی می ماند : 

( ا . ل . م . ر . ص . ک . ع . ه . ی . ط . س . ح . ق . ن ) 

 

 وقتی حروف را به هم بچسبانیم جمله صحیح ومعنی دارزیر درست 

می شود: صراط علی حق نمسکه. یعنی: راه علی حق است و ما به آن تمسک می جوییم.

 کپی .....شیعه یعنی حقیقت محض لذتش را ببرید??????????????

/ 0 نظر / 8 بازدید