اول دلمان

 

 برای نظم بخشیدن به دنیا،باید اول ملت ها را نظم بخشید. برای نظم بخشیدن به ملت ها، باید اول خانواده را تنظیم کرد و برای نظم بخشیدن به خانواده، باید اول زندگی شخصی خود را مرتب کنیم. باید اول دلمان را صاف کنیم.

کنفسیوس

/ 0 نظر / 7 بازدید