برای آزادی علارغم خطرات بلقوه اش با ارزش است.

 

من در هیچ حال بر امیر فاقد خشم اشراف زاده حسد نمی برم

و پرنده ای که در قفس بدنیا آمد

و آنکه هرگز از تابستان و جنگل خبر نداشت

من بر آن بی رحمی که در قلمرو زمان از آزادی سو استفاده می کند رشک نمی ورزم

فردی که در قید و بند جرم و جنایت نیست هوشیاریش هرگز بیدار نمی شود

و قلبی که هرگز به صداقت و دوستی تمایل تدارد و فردی هراسان و سست عنصری که خود را متبرک می داند و در گرداب رکود و عدم تحرک غوطهور است حسادت نمی کنم

من در درستی آنچه انفاق می افتد تردید ندارم

و در لحظه های سرشار از غم و اندوه آن را حس می کنم

عاشق شدن و از دست دادن بهتر از هرگز عاشق نشدن است

 

 

عمل کردن و نتیجه نگرفتن بهتر از هرگز عمل نکردن است

 

از کتاب اندیشه های ماندگار

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
پدرام

زندگی آمیخته به اندوه است سعی کن درد را از آن بزدایی زندگی با شادی همراه است احساسش کن دریابش و آن را تقسیم کن زندگی بسته به آرمان ها است بکوش تا به والاترینشان برسی زندگی هدفی را می جوید سعی کن کاشف آن باشی سلام دوست خوبم متنهای بسیار زیبایی نوشتین خوشحال می شم پیشم بیای