بی تو…میان جمع نیستم

 

بی تومیان جمع نیستم اما جمعیتی در من است که به تو فکر می کند... - اینجا جایی است برای باهم بودن من وتو...به دور از همه تاریکی ها وبدی های ..

 ای آقای سجده کنندگان

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید