بنویس نامه به خورشید

 

بنویس آفتاب و ... نقطه سر خط

بنویس بارون و ... اشکام رو کتاب

بنویس مهتاب و بازم بنویس

بنویس نامه به خورشید... بیجواب

بنویس گل، بنویس اقاقیا

بنویس شبنم و گلبرگ و درخت

بنویس خورشید صبرم لب بوم

پیرهن خاطرهها رو بند درخت

بنویس، هر چی دلت خواس، بنویس

بنویس نقاشی یات بارونیاَن

بنویس آدما عین ماهییا

توی تُنگای طلا زندونیاَن

بنویس آدمکا تو خونهها

یادشون رفته خدا این بغلاس

نمیدونن که خدا نصف شبا

مهمون سفرهی بیرنگ ماهاس

از غمای من و از غمای ما

دل اون عین یه دریاس... بنویس

خط به خط، نامه تو امشب میخونه

بنویس، هر چی دلت خواس، بنویس...

 

پدید آورنده : سعید بیابانکی ـ اصفهان

/ 0 نظر / 9 بازدید