از نو می سازم

 

از نو  می سازمت دل خدایی

 

تا خدا هست، ابدیت هست.

تا خدا هست، فراوانی هست.

تا خدا هست، شقایق هست.

تا خدا هست، زندگی جاریست.

تا خدا هست، غم ، نا امیدی، همه تولد است، مرگی نیست.

مرگ روز نا امیدیست.

دنیای فراوانی خوبی هاست.

 

قایق تان شکست ؟ پاروی تان را آب برد؟ تورتان پاره شد؟ صیدتان دوباره به دریا برگشت ؟ 

غمت نباشد چون خدا با ماست! 

هیچ وقت نگو از ماست که برماست 

بگو خدا با ماست.

 

اگر قایقت شکست ، باشد !

 دلت نشکند! دلی نشکنی.

 

 

اگر پارویت را آب برد ، باشد ! آبرویت را آب نبرد! آبرویی نبری.

 

اگر صیدت از دستت رفت ، باشد ! امیدت از دست نرود! وامیدکسی را ناامید نکنی.

 

امروز اگر تمام سرمایه ات از دستت رفت ، دستانت را که داری !

 پس خدایت را شکر کن. دوباره شکر کن! بیا شکر کنیم که اگر کفشی به پا نداریم، پا که داریم راه برویم و اگر چیزی به دست نداریم دست که داریم دوباره به دست می آوریم.

دوباره می سازیم و دوباره به دست می آوریم.دوباره می خریم و دوباره می خندیم

/ 0 نظر / 10 بازدید