افزایش سن، مهربانی می آورد

 

 تحقیقات‎ جدید نشان داد کـه‎ انسـانهـا بـا افزایش‎ سن‎ مهربانتر می‎ شوند.
نشریه‎ روانشناسی‎‎ اجتماعـی : پـژوهشـگـران‎ دانشگاه‎ کالیفرنیا با بررسی‎ 132 هزار نفر کـه‎ سنـی‎ بیـن‎ 21 تـا 60 سـال‎ داشتـنـد , دریافتند : شخصیت‎ افراد با گذر سـالـیـان‎ تغییر می‎ کند و در بیشتر موارد مهربان‎ تر و گشاده‎ دست‎ تر می‎ شوند. همچنین‎‎ محققان دریافتنـد , انسـانهـا بـا افزایش‎ سن‎ به‎‎‎ ویژه در فاصله سنی‎ 20 تا 30 سالگی‎‎ وظیفه‎ شناس‎ تر می شوند.
محققان‎‎‎ این پژوهش‎ معتقدند که‎ شخصیت‎ انسان می‎ تواند در سراسر طول‎‎ عمر متحول شود.
پژوهشگران‎ عوامل‎ تاثیـرگـذار بـر شخـصیـت‎ افراد را ژنها و تجارب‎ افراد درزندگی‎‎ مـی دانند.
یافته‎ های‎ مـطالعـات‎ قـبلـی‎ دانـشمـنـدان‎ خصوصیات‎ شخصیتی‎‎ انسان‎ را از 30 سالگی بـه‎ بعد تثبیت‎ شده‎ می‎ داند اما ایـن‎ تـحقـیـق‎ نتایج‎ متفاوتی‎‎ با تحقیقات‎ قبلی دارد.

/ 0 نظر / 4 بازدید